តារាងលើកកន្ត្រៃទ្វេ

  • Double Scissor Lift Table

    តារាងលើកកន្ត្រៃទ្វេ

    តារាងលើកកន្ត្រៃទ្វេគឺសមរម្យសម្រាប់ការងារនៅកម្ពស់ការងារដែលមិនអាចទៅដល់បានដោយតុលើកកន្ត្រៃតែមួយហើយវាអាចដំឡើងក្នុងរណ្តៅមួយដូច្នេះថាថេបលើកកន្ត្រៃអាចរក្សាបាននៅនឹងដីហើយនឹងមិនក្លាយជា ឧបសគ្គនៅលើដីដោយសារតែកម្ពស់របស់វាផ្ទាល់។