គំនរចតនៅស្ថានី

  • Stationary Dock Ramp

    គំនរចតនៅស្ថានី

    ចំណតផែស្ថានីត្រូវបានជំរុញដោយស្ថានីយ៍បូមធារាសាស្ត្រនិងម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច។ វាត្រូវបានបំពាក់ដោយស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រពីរ។ មួយត្រូវបានប្រើដើម្បីលើកវេទិកាហើយមួយទៀតត្រូវបានប្រើដើម្បីលើកទះដៃ។ វាអនុវត្តចំពោះស្ថានីយ៍ដឹកជញ្ជូនឬស្ថានីយ៍ដឹកទំនិញផ្ទុកទំនិញឃ្លាំង។ ល។