ឡានដឹកទំនិញបញ្ឈរពីរផ្លូវដែក

  • Two Rails Vertical Cargo Lift

    ឡានដឹកទំនិញបញ្ឈរពីរផ្លូវដែក

    ផ្លូវដែកបញ្ឈរពីរលើកអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការជាក់លាក់ពីអតិថិជនទំហំវេទិកាសមត្ថភាពនិងកម្ពស់វេទិកាអតិបរមាអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែទំហំវេទិកាមិនអាចធំបានទេពីព្រោះមានតែផ្លូវដែកពីរប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជួសជុលវេទិកា។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការវេទិកាធំ…។