រថយន្តប្រតិបត្ដិការរយៈកំពស់ខ្ពស់

  • High Altitude Operation Vehicle

    រថយន្តប្រតិបត្ដិការរយៈកំពស់ខ្ពស់

    យានយន្តដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់មានគុណប្រយោជន៍ដែលឧបករណ៍ការងារពីលើអាកាសមិនអាចប្រៀបធៀបបានពោលគឺវាអាចធ្វើប្រតិបត្តិការចម្ងាយឆ្ងាយនិងចល័តបានដោយផ្លាស់ប្តូរពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយឬប្រទេសមួយ។ វាមានទីតាំងដែលមិនអាចជំនួសបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការក្រុង។