តារាងលើកកន្ត្រៃលើក

  • Pit Scissor Lift Table

    តារាងលើកកន្ត្រៃលើក

    តារាងលើកកន្ត្រៃផ្ទុករណ្តៅត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីផ្ទុកទំនិញនៅលើឡានដឹកទំនិញបន្ទាប់ពីដំឡើងវេទិកាចូលក្នុងរណ្តៅ។ នៅពេលនេះតារាងនិងដីស្ថិតនៅលើកម្រិតដូចគ្នា។ បន្ទាប់ពីទំនិញត្រូវបានផ្ទេរទៅវេទិកាលើកវេទិកាឡើងបន្ទាប់មកយើងអាចរើទំនិញចូលក្នុងឡានដឹកទំនិញបាន។