តារាងលើកកន្ត្រៃចំនួនបួន

  • Four Scissor Lift Table

    តារាងលើកកន្ត្រៃចំនួនបួន

    តារាងលើកកន្ត្រៃទាំងបួនភាគច្រើនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញពីជាន់ទីមួយដល់ជាន់ទីពីរ។ បណ្តាលឱ្យអតិថិជនខ្លះមានកន្លែងទំនេរមានកំណត់ហើយមិនមានកន្លែងទំនេរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំឡើងជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញឬលើកឥវ៉ាន់។ អ្នកអាចជ្រើសរើសតារាងលើកកន្ត្រៃចំនួនបួនជំនួសឱ្យជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញ។