លើកកន្ត្រៃមីនីចល័ត

  • Mobile Mini Scissor Lift

    លើកកន្ត្រៃមីនីចល័ត

    ការលើកកន្ត្រៃចល័តខ្នាតតូចភាគច្រើនត្រូវបានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ក្នុងផ្ទះហើយកម្ពស់អតិបរមារបស់វាអាចឡើងដល់ ៣,៩ ម៉ែត្រដែលសមស្របសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈទទឹងខ្ពស់។ វាមានទំហំតូចហើយអាចផ្លាស់ទីនិងធ្វើការក្នុងចន្លោះតូចចង្អៀត។