លើកកន្ត្រៃចល័ត

  • Mobile Scissor Lift

    លើកកន្ត្រៃចល័ត

    ការលើកកន្ត្រៃចល័តចល័តដោយដៃគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់រួមទាំងការដំឡើងឧបករណ៍កំពស់ខ្ពស់ការសម្អាតកញ្ចក់និងការជួយសង្គ្រោះកំពស់ខ្ពស់។ ឧបករណ៍របស់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមុខងារសម្បូរបែបនិងអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិដ្ឋានការងារផ្សេងៗ។