ហាងលក់គ្រឿងសង្ហារិមជាន់

  • Floor Shop Crane

    ហាងលក់គ្រឿងសង្ហារិមជាន់

    រថយន្តស្ទូចសម្រាប់ជាន់គឺសមរម្យសម្រាប់ការដោះស្រាយឃ្លាំងនិងហាងជួសជុលរថយន្តផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីលើកម៉ាស៊ីន។ សត្វក្រៀលរបស់យើងស្រាលនិងងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការហើយអាចផ្លាស់ទីដោយសេរីនៅក្នុងបរិយាកាសការងារចង្អៀត។ ថ្មខ្លាំងអាចទ្រទ្រង់ការងារមួយថ្ងៃ។