លើកកន្ត្រៃអគ្គិសនីពេញ

  • Full Electric Scissor Lift

    លើកកន្ត្រៃអគ្គិសនីពេញ

    ការលើកកន្ត្រៃចល័តពេញអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដោយផ្អែកលើការលើកកន្ត្រៃចល័តដែលបានផ្លាស់ប្តូរដោយដៃហើយចលនាដោយដៃត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាម៉ូទ័រដូច្នេះចលនានៃឧបករណ៍កាន់តែសន្សំសំចៃពេលវេលានិងសន្សំកម្លាំងពលកម្មហើយ ការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពធ្វើឱ្យឧបករណ៍ ......