លោក U Type តារាងលើកកន្ត្រៃ

  • U Type Scissor Lift Table

    លោក U Type តារាងលើកកន្ត្រៃ

    តារាងលើកកន្ត្រៃប្រភេទយូត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការលើកនិងដោះស្រាយរទេះធ្វើពីឈើនិងការងារដោះស្រាយសម្ភារៈផ្សេងៗ។ ឈុតឆាកការងារសំខាន់ៗរួមមានឃ្លាំងឃ្លាំងការងារសន្និបាតនិងកំពង់ផែដឹកជញ្ជូន។ ប្រសិនបើគំរូស្តង់ដារមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាអាច