អ្នកជ្រើសរើសបញ្ជាទិញដោយខ្លួនឯង

  • Self Propelled Order Picker

    អ្នកជ្រើសរើសបញ្ជាទិញដោយខ្លួនឯង

    ឧបករណ៍បញ្ជាទិញដោយខ្លួនឯងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយផ្អែកលើឧបករណ៍ជ្រើសរើសលំដាប់អគ្គិសនីពាក់កណ្តាលវាអាចត្រូវបានជំរុញនៅលើវេទិកាដែលធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការសមា្ភារៈឃ្លាំងមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុនមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយវេទិកាបន្ទាប់មកផ្លាស់ទីទីតាំងធ្វើការ។