លើកកន្ត្រៃរុញឌីសធារាសាស្ត្រ

  • Hydraulic Drive Scissor Lift

    លើកកន្ត្រៃរុញឌីសធារាសាស្ត្រ

    ការលើកកន្ត្រៃដែលផលិតដោយខ្លួនឯងគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ បុគ្គលិកអាចឈរដោយផ្ទាល់នៅលើវេទិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងចលនានិងលើកឧបករណ៍។ តាមរយៈរបៀបប្រតិបត្ដិការនេះមិនចាំបាច់បន្ថយវេទិកាទៅដីទេនៅពេលទីតាំងធ្វើការរបស់ទូរស័ព្ទចល័ត ......