ប្រភេទកន្ត្រៃរុញរទេះរុញ

  • Scissor Type Wheelchair Lift

    ប្រភេទកន្ត្រៃរុញរទេះរុញ

    ប្រសិនបើកន្លែងតំឡើងរបស់អ្នកមិនមានកន្លែងទំនេរគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតំឡើងរទេះរុញបញ្ឈរទេនោះការលើករទេះរុញប្រភេទកន្ត្រៃនឹងជាជំរើសល្អបំផុតរបស់អ្នក។ ជាពិសេសវាសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដែលមានកន្លែងតំឡើងមានកំណត់។ បើប្រៀបធៀបនឹងការលើករទេះរុញបញ្ឈរកៅអីរទេះរុញ