លើកអេឡិចត្រូនិចលើកកន្ត្រៃ

  • Electrically Drive Scissor Lift

    លើកអេឡិចត្រូនិចលើកកន្ត្រៃ

    ភាពខុសគ្នារវាងការលើកកន្ត្រៃបូមធារាសាស្ត្រនិងការលើកកន្ត្រៃអេឡិចត្រូនិចគឺថាមួយប្រើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើចលនាកង់ចំណែកមួយទៀតប្រើម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដែលដំឡើងនៅលើកង់ដើម្បីធ្វើចលនាលើក។