តារាងលើកកន្ត្រៃបី

  • Three Scissor Lift Table

    តារាងលើកកន្ត្រៃបី

    កម្ពស់ការងាររបស់តុលើកកន្ត្រៃបីឡើងខ្ពស់ជាងតារាងលើកកន្ត្រៃទ្វេ។ វាអាចឡើងដល់កម្ពស់វេទិកា ៣០០០ មីលីម៉ែត្រហើយបន្ទុកអតិបរមាអាចឡើងដល់ ២០០០ គ។