រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យស្នោ

  • Foam Fire Fighting Truck

    រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យស្នោ

    ឡានពន្លត់អគ្គីភ័យស្នោដុងហ្វុង ៥-៦ តោនត្រូវបានកែប្រែជាមួយតួដុងហ្វេង EQ1168GLJ5 ។ រថយន្តទាំងមូលត្រូវបានផ្សំចេញពីបន្ទប់ដឹកអ្នកដំណើររបស់អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងរាងកាយ។ បន្ទប់ដឹកអ្នកដំណើរគឺជាជួរតែមួយដល់ជួរពីរដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបាន ៣ + ៣ នាក់។