ជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញកន្ត្រៃ

  • Movable Scissor Car Lift

    ជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញកន្ត្រៃ

    ការលើកឡានកន្ត្រៃចល័តគឺសាកសមបំផុតសម្រាប់ហាងជួសជុលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទលើកឡានរួចជួសជុលរថយន្ត។ គាត់គឺស្រាលនិងចល័តអាចត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានសមត្ថភាពល្អក្នុងការជួយសង្គ្រោះរថយន្តបន្ទាន់។