លើកដាក់ចំណតរថយន្តក្រោយបញ្ឈរ

  • Tiltable Post Parking Lift

    លើកដាក់ចំណតរថយន្តក្រោយបញ្ឈរ

    ការដាក់ចំណតរថយន្តក្រោយទម្រអាចប្រើវិធីបើកបរធារាសាស្ត្រម៉ាស៊ីនបូមទឹកធារាសាស្ត្រចេញប្រេងសម្ពាធខ្ពស់ជំរុញឱ្យស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រជំរុញក្តារចតរថយន្តឡើងលើចុះក្រោមសម្រេចគោលបំណងនៃការចតរថយន្ត។ អាចចូលឬចេញ។