លើកម៉ូតូ

  • Motorcycle Lift

    លើកម៉ូតូ

    ការលើកកន្ត្រៃម៉ូតូគឺសមរម្យសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍ឬថែរក្សាម៉ូតូ។ ការលើកម៉ូតូរបស់យើងមានទំងន់ ៥០០ គ។ កហើយអាចតំឡើង ៨០០ គ។ ក ជាទូទៅវាអាចដឹកម៉ូតូធម្មតាសូម្បីតែម៉ូតូហាលីដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់កន្ត្រៃម៉ូតូរបស់យើងក៏អាចដឹកវាបានដោយងាយដែរ។