លើកដែលអាចលើកបាន

  • Towable Boom Lift

    លើកដែលអាចលើកបាន

    ការលើកដុំដែកគឺជាផលិតផលសំខាន់មួយរបស់យើង។ វាមានកម្ពស់ឡើងខ្ពស់ជួរប្រតិបត្ដិការធំហើយដៃអាចបត់លើឧបសគ្គនៅលើមេឃបាន។ កម្ពស់វេទិកាអាចឡើងដល់ ១៦ មដែលមានចំណុះ ២០០ គីឡូក្រាម។