តុលើកកន្ត្រៃកាតព្វកិច្ចធ្ងន់

  • Heavy Duty Scissor Lift Table

    តុលើកកន្ត្រៃកាតព្វកិច្ចធ្ងន់

    វេទិកាកន្ត្រៃថេរធន់ធ្ងន់ត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការអណ្តូងរ៉ែខ្នាតធំកន្លែងធ្វើការសំណង់ខ្នាតធំនិងស្ថានីយ៍ដឹកទំនិញខ្នាតធំ។ ទំហំវេទិកាសមត្ថភាពនិងកម្ពស់វេទិកាចាំបាច់ត្រូវមានទំលាប់។