ផ្លូវដែកបញ្ឈរបួនផ្លូវដែកលើក

  • Four Rails Vertical Cargo Lift

    ផ្លូវដែកបញ្ឈរបួនផ្លូវដែកលើក

    ផ្លូវដែកលើកបញ្ឈរចំនួនបួនមានគុណសម្បត្តិថ្មីៗជាច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញផ្លូវដែកចំនួនពីរទំហំវេទិកាសមត្ថភាពធំនិងកំពស់វេទិកាខ្ពស់ជាង។ ប៉ុន្តែវាត្រូវការកន្លែងដំឡើងធំជាងមុនហើយប្រជាជនត្រូវការរៀបចំចរន្តអគ្គិសនី AC ដំណាក់កាលបីសម្រាប់វា។