លើករទេះរុញបញ្ឈរ

  • Vertical Wheelchair Lift

    លើករទេះរុញបញ្ឈរ

    ការលើករទេះរុញបញ្ឈរត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ជនពិការដែលងាយស្រួលសម្រាប់រទេះរុញឡើងនិងចុះជណ្តើររឺឡើងលើជណ្តើរយន្តចូលតាមទ្វារ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាក៏អាចត្រូវបានប្រើជាជណ្តើរយន្តផ្ទះតូចមួយដឹកអ្នកដំណើររហូតដល់ទៅបីនាក់និងឈានដល់កម្ពស់៖ កម្ពស់ ៦ ម។